Poisťovne si právo na regres uplatňujú hlavne pri neskorom nahlásení

Regres je postih poisťovne pri plnení za nedodržanie niektorej povinnosti na strane klienta. Poisťovne uplatňujú regres vždy, keď môžu. Je tomu tak aj pri neskorom nahlásení poistnej udalosti z PZP zo strany ich klienta – poisteného/poistníka. Ide o jeden z najčastejších dôvodov regresu. Poisťovňa neuvádza skutočnú súvislosť medzi omeškaním ohlásenia udalosti a vznikom nejakej škody na jej strane. Odvoláva sa len na zákonné znenie, na základe ktorého „má nárok na regres“ až do celej výšky uhradeného plnenia.

Aké sú naše skúsenosti s praktikami poisťovní pri regresoch?

Spomenieme nedávny prípad, kde rodina do niekoľkých dní po nehode riadne ohlásila na pobočke poisťovne udalosť, pracovník im nevydal žiadne písomné potvrdenie/kópiu a po niekoľkých mesiacoch uviedol, že nič nenahlásili. Poisťovňa ich písomnou výzvou regresovala. Od svojej „pohľadávky“ upustila až po sťažnosti a internom vyšetrovaní, kde zistili, že ich pracovník neuviedol pravdivé údaje. Jednalo sa pritom o sumu vyše 20.000 EUR. Za také konanie sa napokon ospravedlnili.

Iný prípad, ktorý prekvapil aj nás, sa stal motorkárovi, ktorý je doteraz vedený vo vyšetrovacom spise ako „účastník nehody – poškodený“. Pri nehode utrpel škodu na zdraví, taxík mu vošiel do cesty z bočnej ulice. Stále prebieha šetrenie nehody na polícii (tzv. prípravné konanie), pričom už pred niekoľkými týždňami sa PZP poisťovateľ druhého účastníka nehody (taxík) ozval s písomnou výzvou, v ktorej od motorkára žiadal uhradiť takmer 3.500,- EUR. Vo výzve doslova uviedli „prešlo na nás právo na náhradu škody vo výške plnenia…“. Na otázku, na základe akého právoplatného rozhodnutia o zavinení nehody poisťovateľ „regresoval“ poškodeného sme dostali už len vyhýbavú formálnu odpoveď. Oddelenie regresov sa následne už neozvalo…

Riešime aj prípad, kde poisťovňa regresuje svojho klienta za nenahlásenie poistnej udalosti (omeškanie 11 dní nad rámec zákonnej lehoty), pričom vodič i spolujazdec (manželka) boli priamo po nehode hospitalizovaní v nemocnici. Akútna liečba u vodiča trvala zopár týždňov. Po prepustení domov nahlásili udalosť na 14.deň. Požadovaný regres vo výzve bol vo výške 10%, čo ale i tak tvorí suma takmer 2.000,- EUR.

Čo robiť v prípade, že poisťovňa žiada regres?

Určite je dobré skonzultovať postup a výzvu poisťovateľa s odborníkom. Neodporúčame hneď regres uhradiť, ale istotne je potrebné vec neodkladne riešiť. Odkladaním človek nič nevyrieši.

Pýta si aj od vás vaša poisťovňa regresnú pohľadávku? Kontaktujte nás, prípad posúdime grátis.