Existuje lehota na nahlásenie poistnej udalosti (dopravná nehoda)?

V zmysle zákona o PZP je poistený povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR (do 30 dní ak vznikla mimo SR). Zdôrazňujeme „PÍSOMNÚ“ formu povinnosti. Niektoré online formuláre neumožňujú stiahnuť či vytlačiť potvrdenku resp. vám nepríde z poisťovne žiadna notifikácia nahlásenia udalosti a vy neviete, či poisťovňa online nahlásenie zaregistrovala alebo nie.

Ak je zavinenie nehody sporné z opatrnosti môže účastník nehody písomne ohlásiť poistnú udalosť vo svojej poisťovni v lehote 15 dní. V samotnom hlásení môže uviesť, že sa necíti byť vinný, že je v konaní vedený ako poškodený, ale z opatrnosti udalosť hlási. Tak si môže byť istý, že splnil zákonnú povinnosť a v budúcnosti (ak by sa v priebehu vyšetrovania nehody zmenila otázka zavinenia) mu nepríde nepríjemná výzva na regres. Rovnako môže v hlásení uviesť, že nedáva súhlas na plnenie z jeho zákonnej poistky (PZP), ak má na to dôvod.

Udalosť je možné ohlásiť aj do SKP (Slovenská kancelária poisťovateľov), čo by sme odporučili v prípade, ak nie je úplne jasné, kde bolo vozidlo v čase nehody zákonne poistené (napr. ak rodina nemá vedomosť – doklad o PZP/informácie o vozidle; ak je vodič/ účastník dlhodobo hospitalizovaný a pod.). Radšej ohlásiť udalosť v zákonnej lehote aspoň do SKP, ako nikde.

Je tiež dobré spomenúť, že oznámenie poistnej udalosti sa vyžaduje aj v prípade, že sa jedná o nehodu, kde sú poškodení rodinní príslušníci alebo v prípade, že zdanlivo nedošlo k veľkej škode. Radšej odporúčame ohlásiť každú poistnú udalosť a včas (do 15 dní).

Čo ak som poistnú udalosť nestihol v termíne nahlásiť?

Pri dlhšej dobe (v týždňoch či mesiacoch) poisťovne zvyčajne uplatnia postih (regres). I tu závisí od poisťovateľa, niekde je to 50%, niekde 25% z uhradeného plnenia. Ak omeškanie bolo rádovo v dňoch, stretli sme sa s regresom vo výške 10%. Je v tom značná svojvôľa poisťovní a preto veríme, že sa uvedené v pripravovanej novele zákona o PZP zmení v prospech poistených.

Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na uhradené plnenie (regres), ak neoznámil udalosť „bez dôvodov hodných osobitného zreteľa“. Ak existuje vážny objektívny dôvod na neskoršie ohlásenie udalosti, poisťovateľ by to mal zobrať do úvahy.

V prípade nejasností nás kontaktujte, postup poisťovne posúdime grátis.