Finančné odškodnenie pre poškodených porastie vďaka valorizácii, ktorá odráža vývoj priemernej mzdy v hospodárstve.

Hodnota bodu pre rok 2020 je 21,84 Eur. V predošlom roku predstavovala sumu 20,26 Eur, medziročne sa tým zvýšila o 1,58 Eur/1 bod. Tento parameter je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok (sociálne poistenie), náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočtoch sa vychádza z konkrétneho bodového hodnotenia v lekárskom/znaleckom posudku a zo sumy za jeden bod.

Hodnotu bodu každoročne určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu škody (za rok 2019 ide o sumu 1 092 Eur).

Uvedená hodnota bodu sa použije pri vyčíslení náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému vznikol nárok po 31. decembri 2019, a to v dôsledku úrazu (dopravná nehoda), zranenia, pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.