BEZPLATNÁ ŽIADOSŤ O INFORMÁCIU K ODŠKODNENIU

v súvislosti s úrazom/ nehodou/ udalosťou:

Súhlas so spracovaním osobných údajov: ARBITRA, s.r.o., Sekurisova 3413/ 16, 841 02 Bratislava, IČO: 52 158 381 (ďalej „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 (nariadenie GDPR) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mnou tu uvedených údajov (formulár, pripojené prílohy) na účely posúdenia nároku na odškodnenie (náhrada škody) a marketingové účely spoločnosti, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. Podrobné informácií o spracovaní osobných údajov môžete získať v elektronickej forme na stránke http://arbitra.sk/ochrana-sukromia/, e-mailom: kancelaria@arbitra.sk alebo v sídle spoločnosti.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Oboznámil som sa so Zásadami ochrany súkromia

TECHNICKÁ ZÓNA (VYPLNÍ LEN OBCHODNÝ PARTNER):

OS: - PART: - MARK: