Ako sa po úraze pri práci nezbaviť možnosti na finančné odškodnenie? Nepodpisujte to, čo nie je pravda…

V poslednom období sme zaznamenali viaceré žiadosti poškodených o pomoc s dodatočným riešením odškodnenia „po pracovnom úraze“, ktorý zamestnávateľom nebol zaregistrovaný ako pracovný úraz. Zamestnanci sa poranili pri výkone svojej práce, ale úraz zamestnávateľ napokon nezaregistroval a pracovníka naviedol, aby poranenie opísal inak už u lekára.

Situácia zamestnanca, ktorý utrpí úraz pri práci, je komplikovaná sama o sebe. Zamestnanci sú, okrem zdravotných komplikácií, liečby, rehabilitácie a výpadku príjmu na PN-ke, čiastočne odkázaní pri riešení odškodnením na správny a korektný postup svojho zamestnávateľa.

Aký je správny postup?

Na úvod definícia zo zákona: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz (prípadne svedok) oznámia jeho vznik okolitým alebo určeným osobám v organizácii. Tí musia najprv zabrániť zhoršeniu situácie, možnostiam vzniku ďalších škôd či úrazov (napr. vypnú elektrické zariadenie) a podajú prvú pomoc alebo privolajú zdravotnú pomoc. Na pracovisku sa zabráni akejkoľvek zbytočnej manipulácii, v prípade podozrenia z trestného činu sa privolá Polícia.

Zamestnávateľ zadokumentuje miesto a ďalej, podľa závažnosti pracovného úrazu, začne šetrenie BOZP. V určených prípadoch je povinný zavolať Políciu a inšpektorát práce.

Čo má urobiť zamestnávateľ?

Pracovný úraz zamestnávateľ povinne registruje, ak je PN zraneného viac ako 3 dni alebo ak ide o tragický úraz. Udalosť šetrí, zisťuje jej príčiny, prijme a vykoná príslušné opatrenia, do 4 dní spíše záznam a do 8 dní tento záznam o registrovanom pracovnom úraze zašle poškodenému zamestnancovi, prípade príslušným orgánom (v závažných prípadoch určených zákonom do 30 dní vypracuje správu).

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby dotknutí zamestnanci mali prístup k informáciám o pracovnom úraze (§ 7 a 10 zákona č. 124/2006 Z.z.), a to vrátane výsledkov vyšetrovania príčin ich vzniku, a aby sa k nim mohli vyjadriť.

Kto nesie zodpovednosť a kto vypláca odškodnenie za pracovný úraz?

Za vzniknutú škodu zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec (nie SZČO) v pracovnom pomere v čase poškodenia zdravia alebo smrti. Zamestnávateľ, podľa § 195 Zákonníka práce, za túto škodu objektívne zodpovedá, kým sa zodpovednosti nezbaví úplne alebo čiastočne (§ 196).  Zamestnávateľ je podľa § 16 zákona o sociálnom poistení úrazovo poistený pre prípad poškodenia zdravia, úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnanca, preto platí poistné na úrazové poistenie. Úrazové poistenie vykonáva a dávky z neho poskytuje Sociálna poisťovňa a osobitná inštitúcia, ak ide o vojakov, policajtov a iné osoby v osobitnom služobnom vzťahu.

Zamestnávateľ má teda pri vzniku pracovného úrazu presne definované povinnosti i zodpovednosť. Finančne by nemal nič stratiť (nezvyšujú sa mu žiadne odvody, nároky zamestnanca sú hradené zo sociálneho poistenia) a mal by mať záujem, aby jeho zranený pracovník obstál čo najlepšie. Samozrejme, ak niečo hrubo zanedbal, bude sa „vykrúcať“ v obave pred prípadnými sankciami alebo súdnym konaním. Často vyššie uvedený postup nedodrží z neoprávnených obáv či neochoty podstúpiť celý proces.   

Ako predchádzať problémom?

Zraneným zamestnancom odporúčame dodržať stanovený zákonný postup, uvádzať a podpisovať len také informácie, ktoré zodpovedajú skutočnému priebehu a trvať na správnom postupe zamestnávateľa. Nezbavia sa tak možnosti finančného odškodnenia a posilnia svoju pozíciu v prípade neskorších komplikácií. Ak existuje obava, že zamestnávateľ by vaše konanie chcel neskôr obrátiť proti vám, je potrebné sa zamyslieť, či taký zamestnávateľ skutočne stojí za to.