Zdá sa to možno nelogické či nereálne (od koho získam odškodnenie, ak neviem, kto nehodu zavinil?), ale možné to je.

Aj v prípade, že Vám neznáme vozidlo spôsobí škodu na zdraví a vinník z miesta nehody ujde, môžete si svoje nároky uplatniť. Proces získania finančného odškodnenia bude ale ešte o čosi komplikovanejší. V tomto prípade sa nároky uplatňujú z tzv. garančného fondu. Výška nárokov bude rovnaká, ako keby ste si odškodnenie uplatnili voči komerčnej poisťovni, v rámci likvidácie poistnej udalosti. Podmienkou je, že nehodu ste ohlásili polícii a za spôsobenú škodu v konečnom dôsledku zodpovedá nezistená osoba (vodič nezisteného motorového vozidla).

V tejto súvislosti pripomíname povinnosti každého účastníka dopravnej nehody.

Účastníkom dopravnej nehody je každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často krát i svedok – okolo idúce vozidlo, či chodec.

Povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody je povinný (pod hrozbou sankcie):

  • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
  • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
  • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
  • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
  • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.

Je potrebné tiež pripomenúť všetkým účastníkom cestnej premávky, že neposkytnutie prvej pomoci môže mať v zmysle ustanovení Trestného zákona nepriaznivé právne následky. Na vodiča, ktorý utečie z miesta nehody a poruší tak svoje zákonné povinnosti sa môže nazerať ako na vinníka dopravnej nehody, pričom ide o priťažujúcu okolnosť.

V prípade, že potrebujete pomoc kontaktujte našu kanceláriu. Každý prípad BEZPLATNE prekonzultujeme.