Vláda navrhla od januára 2021 nové podmienky finančného odškodnenia pre obete násilnej trestnej činnosti.

Nová úprava posilní práva obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu.

Nakoľko pomáhame aj v takých prípadoch, zaujímalo nás, ako sa nová úprava dotkne možností odškodnenia v takých prípadoch.

Prehľad najdôležitejších zmien:

  1. dostupnosť sa zvýši – pri vymáhaní odškodnenia od páchateľa bude možné žiadať ho od štátu už po začatí trestného stíhania (nie až po jeho právoplatnom ukončení ako je tomu teraz)

  2. nárok na odškodnenie voči páchateľovi prechádza na štát (po jeho poskytnutí obeti ho štát bude vymáhať od páchateľa)

  3. rozširuje sa okruh oprávnených osôb – oproti doterajšej úprave sa o odškodnenie budú môcť uchádzať aj blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti v prípade, ak bola násilným trestným činom spôsobená smrť a tiež obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma. 

  4. výška odškodnenia pozostalým – úprava určuje fixnú sumu rovnakú pre každého pozostalého, t. j. rovným dielom (vo výške 25-násobku minimálnej mzdy). Zároveň možno priznať odškodnenie v sume 50-násobku minimálnej mzdy jedinej pozostalej obeti, ak bola odkázaná na výživu zomretého.

Veríme, že plánované zmeny skutočne prispejú k vyššej dostupnosti a zrýchleniu procesu finančného odškodnenia pre tých, ktorí sa stali obeťami násilnej trestnej činnosti. V čase pandémie centrá pomoci či podporné infolinky hlásia nárast hlavne prípadov domáceho násilia. 

Ak poznáte ľudí, ktorí čelia takému násiliu, stali sa v minulosti obeťami násilnej trestnej činnosti alebo potrebujú pomoc s odškodnením, kontaktujte nás