Logicky by vinník (ten, kto nehodu spôsobil a kto za vznik škody zodpovedá) nemal mať z vlastného Povinného zmluvného poistenia (PZP) nárok na náhradu jemu vzniknutej škody. Veď toto poistenie slúži práve na krytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla iným, nie vinníkovi.

Áno, vo všeobecnosti to tak je. Zákon 381/ 2001 Z.z. o PZP v § 15 doslova hovorí o Priamom nároku poškodeného, pričom náhradu škody uhrádza poisťovateľ (ten, u ktorého je poistené vozidlo vinníka/škodcu) poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi s tým, že je povinný tento nárok preukázať. Podobne aj § 4 tohto zákona hovorí, že poistený (vinník) má právo, aby za neho z PZP poisťovateľ nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody. Zákon o PZP tak jednoznačne vymedzuje a nárok na náhradu škody smeruje len k poškodenému.

Podľa uvedeného z PZP nemá vinník nárok na náhradu škody, ak ju sám spôsobil, viacerí poisťovatelia však, nad rámec zákona o PZP, poskytujú určité možnosti plnenia následkov nehody aj pre vinníka, teda svojho klienta (poisteného). Ide o dobrovoľný záväzok poisťovateľa (verejný prísľub) alebo zmluvné dojednanie/ pripoistenie k PZP. Nemyslíme tým vlastné komerčné poistenie vinníka (napr. životné, úrazové poistenie) ale určitý „benefit“ naviazaný na klienta – poisteného, ktorý si v danej poisťovni uzavrie produkt PZP na motorové vozidlo. Ako „odmenu“ za uzatvorenie PZP mu poisťovňa môže poskytnúť poistné krytie aj nad rámec PZP. Znamená to, že napriek skutočnosti, že nehodu spôsobí (objektívne nemá nárok na náhradu škody z PZP), poisťovateľ je ochotný pokryť vybrané škody za určitých podmienok. Najčastejšie je to plnenie v prípade trvalých následkov alebo smrti poisteného (vinníka). Niekedy dokonca rozširuje také krytie aj na iné osoby (celú posádku poisteného motorového vozidla).

Tento doplnok je voliteľnou súčasťou PZP alebo je jeho cena už premietnutá v cene PZP a poistený nič nedopláca. Ponúka ho niekoľko poisťovateľov, každý z nich si určuje špecifické podmienky tohto doplnku k PZP. Toto plnenie nemá územné obmedzenia, vzťahuje sa tak na udalosti, ktoré sa stali u nás i v zahraničí.

Na záver môžeme skonštatovať dve zaujímavé skutočnosti:

  • áno, aj vinník nehody môže mať nárok na určité plnenie (v špecifických prípadoch), hoci aj nehodu sám spôsobil,
  • poškodené osoby (napr. posádka) môžu mať po nehode aj viaceré nároky na náhradu škody (nad rámec PZP), hoci nemali uzatvorené absolútne žiadne poistenie.

Náš TIP: pre konkrétne posúdenie nárokov odporúčame preveriť vždy jednotlivé okolnosti prípadu a využiť možnosť bezplatnej konzultácie.