Nikoho nepoteší, ak mu po nepríjemnej udalosti, akou nepochybne je spôsobenie akejkoľvek dopravnej nehody, príde s odstupom času domov ešte aj doporučený list, kde od neho vlastná poisťovňa bude požadovať desaťtisíce eur. A to ste jej roky riadne a včas platili PZP za vlastné auto. Zbytočne?

Obrátil sa na nás vinník nehody, ktorý z nedbanlivosti spôsobil menšiu dopravnú nehodu, poškodené zostalo jeho auto a ľahšie sa vo vozidle zranila jeho vlastná posádka (manželka a dve deti). Nikomu inému nič nespôsobil, privolali na miesto políciu, nepoškodil ani verejný majetok a napriek tomu od neho poisťovňa po čase požaduje celé vyplatené plnenie (poisťovňa uhradila nároky uplatnené poškodenými – teda jeho rodinou).

Ako je to možné?

Poisťovňa sa odvolala na znenie zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) a bez ohľadu na dlhoročné platenie si vypýtala všetko, čo za predmetnú poistnú udalosť poškodeným uhradila.

Často sú to náklady vynaloženej zdravotnej starostlivosti (vyúčtované zdravotnou poisťovňou poškodených), náklady súvisiace so škodou na zdraví (bolestné, liečebné náklady) alebo iné úhrady.

Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia (tzv. regres) si poisťovateľ voči vlastnému klientovi (poistenému) môže uplatniť len v presne vymedzených prípadoch. Upravuje ich § 12 Zákona 381/2004 Z.z. v platnom znení. Ako dôvod regresu sa tam uvádza aj „porušenie povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu“, čo v praxi znamená, že poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku (ak vznikla na území SR) alebo do 30 dní po jej vzniku (ak vznikla mimo územia SR). Pri nedodržaní tejto povinnosti má poisťovateľ proti poistenému (alebo poistníkovi) nárok na náhradu vyplateného plnenia alebo jeho časti.

A práve toto ustanovenie zákona poisťovatelia využívajú aj v situácii, že klient poistnú udalosť síce riešil ale ju oficiálne či v termíne neohlásil. Celé roky si platí PZP, poškodená zostala prakticky len jeho rodina (pasažieri vo vozidle). Poisťovňa nároky poškodených riadne likviduje (teda o nárokoch má vedomosť) a po ukončení a výplate poistného plnenia si celú uhradenú sumu vypýta od klienta.

Drahé ponaučenie

Po prečítaní uvedeného môže byť človek v rozpakoch, na čo si celý čas platil PZP a či je fér, že poisťovňa inkasovala celé roky poistné, no a pri nehode si vypýta celé uhradené plnenie opäť od klienta. Áno, je to dobrá otázka.

Účinným spôsobom, ako prenechať celú náhradu škody na poisťovateľa je včasné splnenie si zákonnej povinnosti ohlásenia škodovej udalosti. Človek sa tak vyhne „drahému ponaučeniu“ v podobe regresného nároku od svojej vlastnej poisťovne.