Mladá mamička z krajského mesta sa na nás obrátila s prosbou o pomoc. Išlo o patologickú ťarchavosť z obdobia jej prvého tehotenstva. Vlastná poisťovňa jej zamietla plnenie denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby. Nepomohla jej ani sťažnosť, ktorú podala.

Poisťovateľ jej v odpovedi tvrdil, že plnenie nevyplatí s odkazom na osobitné poistné podmienky (OPP) jej zmluvy. Konkrétne, že „poistenie sa nevzťahuje na PN, ktorej príčinou sú vyšetrenia, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osobnom záujme poisteného, ktoré nemajú liečebný účel alebo sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie“. To všetko v situácii, že riadne zdokladovala dôvody a priebeh práceneschopnosti vyjadrením a lekárskymi správami od odborného aj všeobecného lekára.

Prípad sme prevzali a dotiahli do úspešného konca. Poisťovateľ napokon klientke mimosúdne uhradil celé plnenie vo výške viac ako 2 000 eur. Argumentáciu sme opreli o kvalifikovanú analýzu dojednaných poistných podmienok. Lekársky nález potvrdil, že jednoznačným dôvodom práceneschopnosti klientky bola choroba. Klientka súčasne dodržala odborne stanovenú liečbu (hematológ, gynekológ).

V tak závažnej zdravotnej situácii tehotnej prvorodičky sa nám odvodnenie poisťovne javilo nie len odborne nesprávne, neetické ale aj absurdné. Zaslúžené poistné plnenie dnes už, chvalabohu, spokojnú mamičku potešilo. Iste ho dobre využije počas prebiehajúcej rodičovskej dovolenky.