V poslednej dobe sa stretávame s čoraz častejším krátením odškodnenia poškodeným zo strany poisťovateľov. Dôvody sú rôzne a poisťovatelia ich s obľubou vyhľadávajú.

Samozrejme, ak je riadne preukázaný dôvod na krátenie poistného plnenia poškodenému, poisťovateľ postupuje zákonným spôsobom. Najčastejšie ide o vedomosť poškodeného, že vodič vedie vozidlo pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Takisto sa plnenie kráti pri nepripútaní sa bezpečnostným pásom. Okolnosti, za ktorých môže poisťovateľ primerane krátiť plnenie poškodenému vychádzajú zo znenia Občianskeho zákonníka (najmä § 441) a Zákona č. 381/ 2001 Z.z. o PZP. Konkrétna percentuálna miera krátenia plnenia je tiež otázna. Na základe konkrétnych okolností nehody (napr. súvislosť bezpečnostných pásov s mechanizmom zranenia) je akceptovateľné krátenie maximálne na úrovni 20 až 25%.

Aká je prax?

Nedávno sme sa stretli s problémom, že poisťovateľ krátil plnenie poškodenému (prepravovaná osoba v autobuse) bez toho, aby bolo šetrením preukázané, že pasažier (poškodený) porušil svoju povinnosť pripútať sa. Zákon o cestnej premávke a príslušné nariadenie vlády definujú povinnosť použiť bezpečnostné pásy osobám sediacim na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením. Ak také zariadenie v prostriedku hromadnej dopravy nie je, nepripútanie nemožno automaticky považovať za porušenie zákona na strane poškodeného.

Takisto sme riešili aj prípad, kde v lekárskej správe bolo zjavnou pisárskou chybou (preklep) lekárom uvedené, že pacient pri nehode nebol pripútaný, avšak z výpovede poškodeného, očitých svedkov a aj zo šetrenia polície vyplynulo, že v čase nehody bol poškodený jednoznačne pripútaný bezpečnostným pásom. Poisťovateľ zozačiatku nedbal na tieto argumenty, ale chytil sa práve zápisu v zdravotnej dokumentácii poškodeného, hoci daný ošetrujúci lekár na mieste samotnej nehody nikdy ani nebol. Vec sme ale dotiahli do úspešného konca a pôvodné krátenie poisťovateľ doplatil.

Poisťovateľ je pri náhrade škody z PZP zdanlivým „pánom situácie“. Poisťovňa vypláca odškodnenie poškodeným a v podstate môže plnenie svojvoľne krátiť. Žiaľ, je vždy na poškodenom, aby prípadné nedôvodné krátenie argumentačne vyvrátil a preukázal opak. Až vtedy zvyčajne poisťovateľ pristúpi k náprave a doplatku plnenia. Niekedy nepomôže ani argumentácia, sťažnosti a medzi poškodeným a poisťovňou vznikne spor.

Nejeden účastník nehody by iste k uvedenému mohol pripojiť vlastnú skúsenosť. Ak je však uplatnenie odškodnenia od začiatku v dobrých rukách, podobným problémom sa vyhnete.