Kde sa nachádza 500 miliónov Eur z PZP všetkých motoristov?

Mnohých vodičov zaujíma, kam každoročne putujú peniaze vybrané na povinnom zmluvnom poistení (PZP). Počet vozidiel kontinuálne pribúda a výber poistného sa neustále zvyšuje.

Podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve je každý tunajší poisťovateľ poskytujúci produkt PZP povinný odviesť 8 % z prijatého poistného z PZP za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR). Poisťovne tento odvod hlásia Národnej banke Slovenska, Ministerstvu financií (MF) a MV SR. Tu sa dnes ich kompetencie prakticky končia.

Celý proces pokračuje pomerne „krkolomne“. MV SR, po prerokovaní s MF, prostriedky rozdelí „hasičským jednotkám na obstaranie materiálno-technického vybavenia, zložkám MV na obstaranie technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby“. MV je následne povinné predložiť MF prehľad rozdelenia prostriedkov z osobitného účtu. Zároveň je MV povinné zverejniť prerozdelenie prostriedkov.

Chýba účel prevencie a transparentnosť pri prerozdeľovaní prostriedkov

V nedávnej reportáži RTVS (relácia Reportéri, 27.9.2021) sa novinári sústredili na výšku, pravidlá prerozdeľovania a účel použitia povinného odvodu. Odhad celkovej sumy, ktorá bola za posledných vyše dvadsať rokov nasmerovaná na osobitný účet MV SR, smeruje k sume 500 miliónov Eur. K spôsobu prerozdeľovania týchto prostriedkov chýbajú verejne dostupné informácie. Okolnosti preveruje aj kriminálna polícia KR PZ Bratislava, pričom NKÚ už konštatoval viaceré pochybenia v celom procese. Bývalý minister vnútra zlyhania odmieta, pracovníci príslušných ministerstiev sa dnes vyhovárajú jeden na druhého.

V nastavení systému chýba jasný zámer použitia týchto nemalých prostriedkov na prevenciu a zabraňovanie vzniku škôd. Dlhé roky sa financuje odstraňovanie škôd a nákup vybavenia a techniky. Odborníci sa zhodujú, že pri dopravných nehodách je vždy lacnejšia ich prevencia (napr. vzdelávanie, dopravná výchova, osveta či prevencia škôd). Poisťovatelia by aj mali záujem podieľať sa na rozhodovaní o odvedených prostriedkoch, nemajú však za sebou silný subjekt, ktorý by taký zámer dokázal prakticky presadiť.

Kompetentní sa odvolávajú na zmeny zákonov, ktoré sa pripravujú. Navrhuje sa zriadenie komisie, kde by sa k prerozdeleniu prostriedkov mohli vyjadriť aj poisťovatelia.  Kým sa tak neudeje, slovenský motorista sa musí uspokojiť s tým, že s časťou vybraného poistného za PZP sa u nás každoročne nie najlepšie „šafári“. 

Zdroj: RTVS, NBS, MF, MV, YouTube

Video: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16952/289406#1049