Vyplýva to zo zverejnenia minuloročnej priemernej mzdy, ktorá ovplyvňuje hlavný parameter náhrady škody pre poškodených a to tzv. hodnotu bodu (náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia). Pri výpočte náhrady škody sa vychádza z bodového hodnotenia poškodenia zdravia v lekárskom posudku a jeho násobku za jeden bod (za rozhodujúce obdobie).

Hodnotu bodu každoročne určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2021 je 1 211 EUR, pričom hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy (24,22 EUR).

Nárast oproti hodnote bodu z minulého roka (22,66 EUR) je v sume 1,56 EUR/ 1 bod, čo predstavuje zhruba 7%.