Od 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorá prináša zmenu definície dopravnej nehody. Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode (bez ohľadu na jej výšku) sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť. Taká úprava spôsobí v praxi nemalé problémy, nakoľko k mnohým udalostiam vodiči už nebudú volať políciu.

Uvedené zmena bude platiť, len ak účastníci  neboli pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, dohodli sa na zavinení a vypísali spolu správu o nehode. V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa podľa polície „odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta“. Tak to komunikuje Polícia SR na svojej internetovej stránke. Podľa nášho názoru privolanie polície vôbec nie je zbytočné!

Ak niektorý z účastníkov predsa len bude trvať na prítomnosti polície a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ako v prípade dopravnej nehody so zranením. Nové pravidlá podľa polície „prispejú aj k zníženiu úrovne byrokracie na strane aktérov i štátnych orgánov“. Informácia zo stránky Polície SR tiež obsahuje dodatok: „Obdobnú úpravu majú aj v Rakúsku a Maďarsku.“

Čo so škodami na zdraví, ktoré sa prejavia až neskôr po nehode?

Je vedecky preukázané, že niektoré príznaky poúrazových zranení prichádzajú až neskôr (niekoľko hodín až desiatky hodín po úraze), keď opadne stres a adrenalín. Ide o prirodzenú reakciu tela na stres. Telo sa zmobilizuje a na otázku: „Stalo sa vám niečo?“, často prichádza hrdinská odpoveď: „Nie, nič mi nie je…“. O pár hodín ale človek pocíti silné bolesti krku, chrbtice, hlavy alebo si uvedomí zlomeninu rebra či pomliaždeniny, ktoré pod odevom na mieste úrazu nezbadal či nepocítil.

Už teraz je veľmi náročné dodatočne doplniť do policajného záznamu zranenia či poškodenia zdravia, ak neboli zadokumentované na mieste nehody alebo nebol poškodený prevezený z miesta nehody priamo do zdravotného zariadenia. Po novom to bude ešte horšie. Pokúste sa dohlásiť poúrazové poškodenie zdravia ku škodovej udalosti. Kde ich vlastne ohlásite, ak vašu škodovú udalosť polícia nebude ani evidovať?

Správa o nehode – ako nahradí zadokumentovanie nehody Políciou?

Už doposiaľ malo množstvo účastníkov nehôd problémy s vypísaním záznamu o nehode. Je to logické, vo vypätej a nepríjemnej situácii bezprostredne po kolízii je človek poväčšine v strese, neuvažuje plne logicky, nevie, čo má kde vypísať, často si mýli kolónky v dotazníku, ktorý jediný sa tak stane oficiálnym záznamom o danej udalosti. Zároveň tak z bežných vodičov robíme „nehodovkárov“, ktorí by mali byť vybavení meracími zariadeniami, kvalitným fotoaparátom a znalosťami zo zadokumentovania nehodových dejov.

Položíme aj nasledovnú otázku: Čo v prípade, ak vám domnelý vinník nehody síce podpíše záznam o nehode, ale neskôr ho spochybní, nájde v ňom nezrovnalosti a bude sa vyhovárať? Kto objektívne preukáže, že máte pravdu? Neraz sme zažili spory, ktoré sa zakladali na zle vyplnenom tlačive. Nik nemal svedkov a za kratší koniec ťahal poškodený, dôkazné bremeno totiž bude na ňom.

Inak povedané, neprítomnosť polície objektívne znižuje zaevidovanie a zadokumentovanie priebehu a okolností nehodového deja na mieste. To, žiaľ, sťaží situáciu tisícom účastníkov premávky, ktorí budú poškodení, no napriek tomu sa oni sami budú musieť domáhať plnenia či náhrady škody na základe jediného dokumentu, ktorý kdesi na kolene v strese vypísali. Tieto problémy potešia hlavne poisťovne a skutočných vinníkov.

Alkohol a omamné látky – ako ich zistí bežný účastník nehody?

Tu opäť narážame na fakt, že bežný občan nemá možnosť či vybavenie na presné zistenie alkoholu či omamných látok. Najmä omamné látky, ktoré sú pri nehodách stále častejšie prítomné, sa laicky zisťujú veľmi ťažko. Predstavte si staršieho vodiča, ktorý bude mať kolíziu s mladým vodičom. Ako senior zistí či odmeria prítomnosť takých látok? Polícia doposiaľ účastníkom na mieste aspoň dala „fúkať“ do kalibrovaného zariadenia a výsledok zadokumentovala. Ako si poradí bežný vodič? Pritom po právnej stránke ide o veľmi dôležitý údaj (z hľadiska nehodového deja i určenia zavinenia), nehovoriac už o prevencii, ktorú si polícia kladie za prioritu!!!

Údajne to funguje aj v okolitých krajinách

Žiaľ, máme iné skúsenosti. Polícia píše, že „Obdobnú úpravu majú aj v Rakúsku a Maďarsku“. Práve nedávno sme riešili prípad, ktorý ilustruje potenciálne problémy…

Poškodený slovenský vodič sa ocitol medzi rakúskym a maďarským vozidlom na diaľnici, práve v spomínanom Rakúsku. Z vozidla jazdiaceho pred ním vyletel veľký polystyrénový kus, náš vodič začal prudšie brzdiť a maďarské vozidlo za ním nedobrzdilo. Nakoľko polícia nedošetrila detailne nehodu na mieste (jasne nekonštatovala právoplatné zavinenie na strane konkrétneho vodiča), jednotlivé poisťovne (vozidiel jazdiacich pred a za našim klientom) sa začali vytrvalo vyhovárať jedna na druhú. Protokol bol, samozrejme, spísaný. Vodič sa s nárokmi obracal tak do Maďarska ako aj do Rakúska. Nepomohla ani snaha poškodeného obrátiť sa na SKP (Slovenská kancelária poisťovateľov), nepomohli mu. Až po prevzatí prípadu sme vec dotiahli a zabezpečili plnenie a náhradu škody na vozidle. Celé to trvalo od marca 2019!

Podobných príbehov nám bude po júlovej novele na slovenských cestách, žiaľ, pribúdať. Spokojné budú poisťovne a tvorcovia policajných štatistík, ktorí budú vykazovať a mediálne prezentovať ďalší pokles nehodovosti…

Zdroj: Polícia SR, Adobe Stock