Zákon o PZP vyžaduje písomnú formu. Preto iba digitálne hlásenie škodovej udalosti nemusí byť dostatočné.

V praxi sa nestáva, aby si bežný vodič vopred sťahoval aplikáciu, ktorú by mal pripravenú pre prípad, že sa stane nehoda… Skôr si aplikáciu sťahujú subjekty, ktoré s nehodami a PZP častejšie pracujú. Či už sú to ľudia z autoservisov, poistní technici alebo finanční poradcovia. Prípadne „ad hoc“ účastníci nehôd a to v snahe „urýchliť a zjednodušiť“ likvidáciu škody. A tu vidíme problém!

Poisťovne investovali v poslednej dobe nemalé prostriedky do digitalizácie riešenia poistných udalostí. Propagujú a nabádajú ľudí, aby si také aplikácie sťahovali. To by bolo fajn, je to všeobecný trend. Problém ale vidíme jednak v zákonnej úprave PZP a tiež aj v postupe niektorých poisťovateľov, ktorí (aj na základe informácií zadaných vlastným klientom do mobilnej aplikácie) môžu postupovať proti jeho záujmom.

Nedávno sme riešili prípad, kde na základe fotografií zadaných cez aplikáciu chcel poisťovateľ voči vlastnému klientovi uplatniť regresný nárok za poskytnuté plnenie. Odvolával sa na staršiu právnu úpravu a na údajné porušenie povinnosti ohlásiť dopravnú nehodu polícii (únik prevádzkových kvapalín). Regres sme úspešne odvrátili, nakoľko nešlo o zákonný postup zo strany poisťovne. Klient s tým mal ale množstvo starostí a už nikdy poisťovni neposkytne fotografie alebo iné dokumenty nad rámec zákona.

Pozor na zákonnú povinnosť!

Zákon o Povinnom zmluvnom poistení aj naďalej vyžaduje písomnú formu nahlásenia vzniku škodovej udalosti (§ 10) a v prípade jej nedodržania (lehota 15 alebo 30 dní) môže voči vlastnému poistenému po čase poisťovňa viesť regresné konanie. V ňom bude požadovať časť alebo aj celé uhradené plnenie pre nesplnenie si povinnosti písomne škodovú udalosť nahlásiť.

Ako sa postihu vyhnúť?

Jednoducho. Nahláste škodovú udalosť písomne alebo dbajte na doručenie potvrdenia, že vaše nahlásenie škodovej udalosti či už cez web, aplikáciu alebo e-mailom spĺňa kritéria Zákona o PZP a poisťovateľ to považuje za splnenie si zákonnej povinnosti poisteného.