Podľa nedávno prezentovaných údajov SKP je na Slovensku evidovaných viac ako 310 000 nepoistených vozidiel.

Ak je čo i len polovica skutočne aj v prevádzke, tak to znamená, že na slovenských cestách môžete kedykoľvek naraziť (a to aj doslovne…) aj na nepoistené vozidlo. V rámci Európy tak máme pomerne unikátne postavenie, nakoľko počet nepoistených vozidiel tvorí z celkového počtu evidovaných vozidiel viac ako 8,5%. Pritom v okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko) oficiálne evidujú len okolo 1 % neplatičov. Neuhradenie povinného zmluvného poistenia (PZP) sa stáva akýmsi trendom, dokonca so stále stúpajúcou tendenciou.

Čo to znamená? Čo ak ste účastníkom zrážky s nepoisteným vozidlom?

Ak ste ju spôsobili vy, tak sa v podstate nič nemení. Všetky spôsobené škody (majetok i zdravie) hradí poisťovňa, kde máte platne uzatvorené PZP. Podstatné je len dodržať literu zákona a ohlásiť poistnú udalosť písomne do 15 dní.

Ak vám spôsobil škodu vinník, ktorý riskoval a nemal v čase prevádzky motorového vozidla zákonnú poistku, tiež to ešte nemusí byť katastrofa, ale komplikácie sú viac pravdepodobné. Nehodu je potrebné ohlásiť do SKP (Slovenská kancelária poisťovateľov), najlepšie čím skôr. SKP bude zo svojho garančného fondu znášať pokrytie škôd (majetok, zdravie), likvidáciu vašej poistnej udalosti ale zverí vybranej poisťovni. S ňou budú poškodení komunikovať a jej nahlásia a preukážu svoje nároky. Všetky uhradené sumy bude následne SKP vymáhať od vinníka/ neplatiča.

Odkiaľ sa berú peniaze v garančnom fonde?

Žiaľ, len od všetkých poctivých vodičov… Z odvedeného poistného na PZP sa pravidelne vytvára „prídel“ do garančného fondu, ktorý primárne kryje škody vzniknuté prevádzkou nepoistených vozidiel ale aj škody spôsobené „neznámym páchateľom“. Za posledné obdobie sa z garančného fondu hradilo 10 miliónov EUR, čo je viac ako 100%-ný nárast oproti roku 2014. Paradoxom teda je, že na nepoctivých vodičov doplácame my, poctiví platiči PZP.

Aké je riešenie?

SKP, NBS (orgán dohľadu) či Ministerstvo financií SR dlhodobo tento jav vnímajú, upozorňujú naň, ale neriešia ho. Chýba efektívna súčinnosť s Políciou SR a Okresnými úradmi, ktoré by de facto mali zabezpečiť účinný výber pokút od neplatičov. V evidencii nepoistených „ŠPZ“ sú nedostatky a duplicity, policajti pri bežných kontrolách technicky spoľahlivo nevedia overiť platnosť PZP vozidla a Okresné úrady majú k výberu pokút „úradnícky“ postoj.

Na druhej strane, v Zákone o PZP a vo vykonávacom predpise (Vyhláška) chýba prísna sankcia, ktorá by odstrašujúco pôsobila aspoň pri nových autách. Ak by sa podarilo spomaliť či zastaviť rastúci trend nepoisťovania vozidiel z novej evidencie, vznikol by priestor pre doriešenie doterajších neplatičov.

Poisťovne nevedia presne identifikovať neplatičov, hoci priestor pre státisíce nových PZP zmlúv by privítali. Zmiernil by sa tlak na garančný fond SKP a lepšie by sa rozložila „škodovosť“ v celom segmente PZP.

Návrhy riešenia priniesla aj SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených, ktorá do novely Zákona o PZP chce zaviesť inštitút dočasného zadržania vodičského preukazu pre neplatičov. Inšpirácia pochádza z inej legislatívy (výživné) a zo zahraničia. O téme sa diskutovalo aj na nedávnej odbornej konferencii SIBAF fórum. Novela by sa mala schvaľovať do konca kalendárneho roka.