Podľa neoficiálnych štatistík dnes jedna nemenovaná poisťovňa „vymáha“ na Slovensku od svojich klientov viac ako polovicu z celkového počtu regresov v PZP. Na začiatku je zväčša veľmi stručný list, kde Vám poisťovňa oznámi, že máte POVINNOSŤ uhradiť jej časť alebo celé poistné plnenie, ktoré za Vás z PZP uhradila poškodeným po nehode. Nasleduje zdôvodnenie 1 rozvitou vetou. Na záver listu je uvedené číslo účtu a možnosť uhradiť „vymáhanú sumu“ aj po častiach.

Nespochybňujeme nárok poisťovateľa na primeranú náhradu časti uhradeného plnenia (regres) podľa § 12 zákona. Poukazujeme ale na častú vágnosť pri odôvodnení, chýbajúce právne zdôvodnenie výšky a dôvodu regresu i absenciu primeranosti, čo je na hrane zákona alebo dokonca až nezákonné!

V zobrazenom prípade klienta (po našej intervencii) od regresu v sume viac ako 20 tisíc EUR poisťovňa napokon úplne upustila… Ako si má byť „regresovaný“ poistený istý, že ho vlastná poisťovňa, ktorej aj roky platí PZP, nechce oklamať? S podrobným a zrozumiteľným zdôvodnením a písomným vysvetlením regresu zo strany poisťovne voči postihovanému klientovi sme sa na Slovensku zatiaľ ani raz nestretli!

Zaujal aj nedávny regres, kde za 8 kalendárnych dní omeškania sa s platbou PZP poisťovňa od vlastného poisteného žiadala 50%-ný regres. Suma regresu sa vyšplhala na niekoľko tisíc EUR.

Princíp proporcionality a súlad s dobrými mravmi.

Existujú rozhodnutia súdov, ktoré obsahujú usmernenia k uplatňovaniu regresov.

1. Regres nemá mať likvidačný charakter a má spĺňať preventívnu (výchovnú) funkciu pre poisteného.

2. Pri uplatnení regresu je potrebné dodržať princíp proporcionality, t.j. princíp primeranosti pomeru regresu poisteného voči vzniku škody z neoprávneného konania poisteného na strane poisťovne.

3. Vymáhanie regresu a jeho výška má byť v súlade s tzv. dobrými mravmi.

Ako budú vyzerať regresy po novom?

Aktuálne sa schvaľuje novela Zákona o PZP z dielne príslušného rezortného ministerstva (MF SR). Poisťovne lobujú za to, aby mali možnosť 100% regresu priamo v zákone. Jedná sa napríklad o prípady, keď poistený viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo by spôsobil škodu úmyselne. Úplne by mal vypadnúť nárok na regres za omeškanie sa s platbou PZP.

Zlepšenie postavenia poistených navrhuje SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených, ktorá za týmto účelom iniciovala aj petíciu.

V prípade regresu si preverte jeho zákonnosť. Poraďte sa s odborníkmi – je to GRÁTIS!