Dlho sme čakali na tieto správy. Poškodeným sa od augusta posilní pozícia pri uplatňovaní nárokov z PZP. Zákon prináša viacero právnych i technických noviniek. Škoda, že nedošlo k dôslednej úprave pri prevzatí niektorých pojmov zo smernice. Tým by sme sa konečne dorovnali európskym štandardom.

Vyššie limity poistného krytia

Zvyšuje sa poistná ochrana poškodených. Pri škodách na zdraví sa zvýši limit poistného krytia PZP z doterajších 5,24 mil. EUR na 6,45 mil., v prípade škody na majetku z 1,05 mil. na 1,3 mil. EUR. Dáva to poškodeným istotu pre prípad, že by sa jednalo o mimoriadny rozsah náhrady, napr. pri veľkých tragických dopravných nehodách.

Pokrytie škôd spôsobených rýchlejšími elektro-kolobežkami

PZP bude od augusta povinné u všetkých elektrických kolobežiek (i obdobných elektro-vozidiel) v prípade, že ich konštrukčná rýchlosť presahuje 25 km/hod.. Okrem toho sa nová povinnosť vzťahuje aj na prevádzku obdobných vozidiel, ktoré dosahujú rýchlosť viac ako 14 km/hod. a zároveň vážia viac ako 25 kilogramov. Zvyšuje to ochranu účastníkov premávky, najmä chodcov zrazených pri nehodách.

Nemajetkovú ujma konečne súčasťou PZP

Po dlhých rokoch sa konečne podarilo do PZP zapracovať nárok poškodených a pozostalých na nemajetkovú ujmu. Ide o dobré opatrenie, ktoré napomôže poškodeným nárokovať si utrpenú nemajetkovú ujmu aj mimosúdne, v rámci likvidácie poistnej udalosti. Samotnú výšku ujmy zákon neupravuje, judikatúra je už ale pomerne dobre ustálená, hlavne za posledných 5 rokov.

Zmeny pri uplatňovaní regresov

Novelou sa poisťovateľom obmedzujú možnosti voľného regresu až do výšky 100% vyplateného plnenia. Úprava umožňuje v závažnejších prípadoch porušenia zákona (pri úmyselnom spôsobení škody, vedení vozidla pod vplyvom návykovej látky alebo bez vodičského oprávnenia) možnosť regresu poisťovne do 100 % uhradeného plnenia. Pri menej závažných porušeniach, napríklad pri neohlásení škodovej udalosti či nepodpísaní protokolu o nehode, sa ale znižuje maximálna výška regresu na 50 %. Ak si poistený splní oznamovaciu povinnosť neskôr (z objektívnych príčin), ale do 15 dní od porušenia tejto povinnosti, možnosť regresu sa zníži na najviac 30 %. Úplne vypadla možnosť regresu pre omeškanie s platením poistného.

Jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia

Po novom sa zavedie jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia. Poisťovne z členských štátov EÚ medzi sebou takéto potvrdenia často neakceptujú, no podľa schváleného návrhu už budú musieť. Potvrdenia budú mať jednotný európsky vzor. Podľa MF SR tento krok pomôže ľuďom ročne ušetriť aj stovky EUR. Rovnako sa posilňuje právna pozícia poškodeného v prípade insloventnosti tuzemskej či inej poisťovne. Tiež sa umožní elektronická komunikácia s poisťovateľom.

Jednotný mechanizmus pri výpočte škôd (Vyhláška)

Novela zavádza jednotný mechanizmus výpočtu škôd, ktorý bude riadený vyhláškou MS SR. Tento krok má zabezpečiť spravodlivé a jednotné posudzovanie poistných udalostí, čo pomôže predchádzať sporom medzi poisťovňami a klientmi, Prax ukáže, či pod vplyvom novej legislatívy poisťovne zmenia svoj doterajší prístup.

Zmeny pre neplatičov PZP

Zvyšujú sa pokuty pre neplatičov PZP na 50 – 5 000 EUR (doposiaľ 16,60 – 3 319,40 EUR). Hoci to problém nevyrieši (chybný je celý mechanizmu vyhľadávania a vymáhania tejto sankcie), zostáva nám dúfať, že to mnohých doterajších neplatičov aspoň privedie k náprave a uzavrú si povinné PZP na vozidlá, ktoré sú v premávke. Očakávame aj lepšiu prevenciu nehodovosti a viac zdrojov do PZP.

Celkovo hodnotíme zmeny skôr priaznivo. Niektoré „návrhy“ sa poisťovniam nepodarilo presadiť, čo je tiež dobrý signál. Vo všeobecnosti možno očakávať rast cien PZP a vyššie plnenia pre poškodených.