S postupným uvoľňovaním opatrení a blížiacimi sa letnými prázdninami sa rozbieha aj letná sezóna kúpalísk a aquaparkov. Voda i atrakcie sú lákavé a pri ich využívaní nezriedka dôjde k úrazom.

Nedávno sme konzultovali starší prípad, kde 11-ročnému chlapcovi technicky zle zabezpečený okraj vodnej atrakcie spôsobil rezné poranenie prsta s následnou amputáciou jeho časti. Uplatnenie a náhrada škody sa ťahá viac ako 2 roky…

Kto za vzniknutú škodu zodpovedá?

Prevádzkovateľ zariadenia je zo zákona povinný zabezpečiť bezpečnosť svojej prevádzky a v prípade vzniku škody má povinnosť ju primerane nahradiť. Hoci sa v praxi stretávame aj s pokusmi prevádzkovateľov rôznym spôsobom sa prípadného bremena zbaviť, platí, že každý prevádzkovateľ za svoju prevádzka v zmysle Občianskeho Zákonníka riadne zodpovedá (tzv. objektívna zodpovednosť). Jednostranné zbavenie sa zodpovednosti vyhlásením zbavenia sa zodpovednosti (napr. oznam „prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri používaní…“) nebude právne účinné.
To by neplatilo v prípade, že návštevník aquaparku by utrpel škodu pri úraze, ktorý vznikol neopatrnosťou návštevníka alebo neprimeraným správaním – teda jeho vlastným zavinením (napr. porušením prevádzkového poriadku, nerešpektovaním pokynov obsluhujúceho personálu, nevhodným výstrojom a pod.). V takom prípade by si za vzniknutú škodu zodpovedal sám a škodu by tiež znášal sám.
Ak je škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša sa pomerne (poškodený aj aquapark).

Čo ak má aquapark poistenie?

Poistením zodpovednosti za škodu sa zariadenie právne nezbaví samotnej zodpovednosti za vzniknutú situáciu (vznik škody) ale jej náhradu „prenesie“ na poisťovateľa, ktorý ju vyplatí v súlade s dohodnutými podmienkami poistky. Je teda možné, že zariadenie uzná škodu a s nárokom na náhradu škody odkáže na príslušného poisťovateľa a proces likvidácie poistnej udalosti. Samotná náhrada škody a jej výška by sa pri úraze riadila Zákonom č. 437/2004 Z.z. (Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia) v jeho platnom znení.
Ak také poistenie nemá, vzniknutú škodu bude musieť nahradiť samotný aquapark či kúpalisko.

Ak sa Vám stane úraz v aquaparku/na kúpalisku:

1. v prvom rade zabezpečte primeranú zdravotnú pomoc alebo poskytnite súčinnosť pracovníkom, ktorí sú na to určení (plavčík, zdravotník)
2. ak ide o vážny úraz – dožadujte sa privolania polície a zápisu úrazu do knihy úrazov
3. zaznamenajte okolnosti vzniku úrazu (foto/video dokumentácia, vyjadrenie sprievodu, personálu, príbuzného alebo svedkov), uložte si ich kontakt
4. vyčíslite a uplatnite si škodu v zmysle platnej legislatívy.

Ak ste mali ťažkosti s takou alebo podobnou situáciou, neváhajte a kontaktujte nás alebo vyplňte náš ONLINE formulár. Radi bezplatne posúdime Váš prípad a navrhneme Vám riešenie.