Od klienta žiadali späť peniaze za vytečenie prevádzkových kvapalín.

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Stane sa drobná dopravná nehoda. Nikto sa, chvalabohu, nezranil. Nedôjde ani k poškodeniu verejného majetku (napr. zvodidlá, osvetlenie). S vinníkom spíšete správu o nehode, kde si uzná zavinenie. Škoda na vozidle zjavne nepresiahne 3.990,- EUR. Zhruba to sú bežné okolnosti, ktoré je potrebné posúdiť pred privolaním polície k nehode. Ak sú naplnené, bude sa jednať o škodovú udalosť. Ak by niečo z uvedeného nesedelo, je potrebné istotne privolať políciu, nakoľko sa bude jednať o dopravnú nehodu.

Nasleduje nahlásenie poistnej udalosti (do 15 dní!!!), poškodená strana si nechá opraviť auto, uplatní si škodu a poisťovňa vinníka ju posúdi a uhradí v rámci likvidácie poistnej udalosti z PZP. Potiaľ by bolo všetko v poriadku a tak nejako si to bežný poškodený motorista či dlhoročný platiteľ PZP asi predstavuje. Tu sa, žiaľ, ale príbeh nekončí.

V čom je háčik?

Po niekoľkých mesiacoch je vinníkovi doručený stručný list, v ktorom ho poisťovňa informuje, že za uvedenú poistnú udalosť z jeho PZP uhradila takú a takú škodu. Zároveň ho jednou vetou vyzve, aby jej celú sumu uhradil, nakoľko „podľa § 12 má poisťovňa nárok na náhradu plnenia alebo časti plnenia, ktoré za neho z PZP vyplatila, ak poistník porušil povinnosti ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu…“. Znenie ďalej odkazuje na zákon o cestnej premávke, kde medzi povinnosťami vodiča pri dopravnej nehode nachádzame aj povinnosť privolať na miesto políciu v prípade, ak na vozovku unikli prevádzkové kvapaliny (teoreticky to môže byť aj voda do ostrekovača?). A sme doma.

Práve o toto ustanovenie poisťovateľ opieral svoju regresnú výzvu klientovi. Vyzval na plnú úhradu vyplateného poistného plnenia. Celú ťarchu náhrady škody tak preniesol na svojho klienta. Darmo platil celé roky PZP. Jednoducho nezaevidoval túto skutočnosť a poisťovateľ má právo na regres. Príde Vám to absurdné? Žiaľ, neznalosť zákona neospravedlňuje…

Jednou z okolností, ktoré je pri nehode potrebné preveriť je aj únik prevádzkových kvapalín. Ak vytiekli, určite volajte políciu!

Ak ste sa aj Vy stretli s uvedenou či podobnou situáciou, nezúfajte. Existuje určité riešenie. Kontaktujte nás a konkrétny prípad posúdime.