Nemecký súd uznal ako pracovný úraz zranenie pracovníka na „home office“, ktorý doma spadol cestou od postele k pracovnému stolu. Zranil si chrbát. Súd konštatoval, že „zamestnanec bol na ceste do práce“ a na takéto zranenia sa vzťahuje ich úrazové poistenie.

Po úraze zamestnanca poisťovňa odmietla pokryť nárok a súdy nižšieho stupňa sa nevedeli zhodnúť, či tak krátku cestu možno považovať za cestu do práce. Nemecký súd však uviedol, že prvá ranná cesta z postele do „domácej kancelárie“ je pracovnou cestou, na ktorú sa vzťahuje poistenie. Poistné krytie sa tak podľa súdu poskytuje v rovnakom rozsahu aj na pracovnú činnosť vykonávanú v domácnosti zamestnanca, aj na činnosť v priestoroch zamestnávateľa.

A čo Slováci?

Žiaľ, u nás je bežná cesta do práce i z práce z poistnej ochrany úrazového poistenia vylúčená a na podobné situácie by sa odškodnenie nevzťahovalo. Novinky pri „home office“ režime vykonávania práce však môžu i do našej judikatúry priniesť podobné rozhodnutia.

Podľa zákona „pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Čo má urobiť zamestnávateľ?

Pracovný úraz zamestnávateľ povinne registruje, ak je PN zraneného viac ako 3 dni alebo ak ide o tragický úraz. Do 4 dní spíše záznam a do 8 dní tento záznam o registrovanom pracovnom úraze zašle poškodenému zamestnancovi, prípade príslušným orgánom.

Kto nesie zodpovednosť a kto vypláca odškodnenie za pracovný úraz?

Za vzniknutú škodu zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec (nie SZČO) v pracovnom pomere v čase poškodenia zdravia alebo smrti. Zamestnávateľ je podľa § 16 zákona o sociálnom poistení úrazovo poistený pre prípad poškodenia zdravia, úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnanca, preto platí poistné na úrazové poistenie. Úrazové poistenie vykonáva a dávky z neho poskytuje Sociálna poisťovňa a osobitná inštitúcia, ak ide o vojakov, policajtov a iné osoby v osobitnom služobnom vzťahu.

Každý prípad je špecifický. Pracovný úraz a možný nárok na odškodnenie preto radšej skonzultujte. Napíšte nám.