Pomoc pri získaní finančného odškodnenia pre obete násilnej trestnej činnosti 

 

Obete násilných trestných činov (ONTČ) majú v zmysle Zákona 274/2017 Z. z. v znení novely 217/2021 Z. z. v platnom znení možnosť získať finančné odškodnenie. Ide o citlivú záležitosť a pomerne novú právnu úpravu.

Obeťou sa rozumie fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody.

Ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela, obeťou je aj pozostalý manžel/manželka, dieťa po zomretom, ak ich niet, pozostalý rodič a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť resp. osoba jemu blízka (žijúca s ním v spoločnej domácnosti minimálne 1 rok).

Pomôžeme obetiam získať finančné odškodnenie

ONTČ majú pri získaní finančného odškodnenia viaceré povinnosti: uplatniť svoje nároky v zákonnej lehote, vyčísliť nároky v trestnom konaní, podať žiadosť na rozhodovací orgán (MS SR) a pod. Proces je pomerne komplikovaný, je vhodné ho skonzultovať.

Pomáhame ľuďom s odškodnením aj v iných situáciách

Roky pomáhame ľuďom poškodeným na zdraví aj pri nehodách a úrazoch (dopravné nehody, úrazy, prac. úrazy, nemajetková ujma, poistné udalosti, regresy). Mimosúdne ich zastupujeme v procese likvidácie poistnej udalosti a získavame im adekvátne finančné odškodnenie. Spolupracujeme s lekármi, znalcami a advokátmi.

Pracujeme spôsobom „žiadne platby vopred“, naša odmena prichádza na rad len po úspešnom získaní odškodnenia. To je fér a ľudia to oceňujú. Zvyčajne riešime udalosti hneď po ich vzniku ale venujeme sa aj posúdeniu už uzavretých/riešených udalostí (cca 2-3 roky spätne – od dátumu udalosti).

Kontaktujte nás, GRÁTIS posúdime aj Váš prípad.